Kart Oyunu (cebirsel ifadeler)

Kart oyunu etkinliği, arkasında ve önünde yazılı ifadelere göre oynanan bir kart oyunudur. “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” ve “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Her grup için bir başkan seçilir. Kartın ön yüzünde bir cebirsel ifadenin sözel olarak ifade edilmiş şekli yazılıdır ve bu ifadenin cebirsel yazılışı kartın arka yüzündedir. Ya da bir cebirsel ifade ve cebirsel ifadedeki değişkenin alacağı değer verilmiştir bu değere göre cebirsel ifadenin alacağı değer kartın arka yüzünde yazılmıştır. Grup başkanı kart destesini elinde tutar ve grup üyelerine sıradaki kartı gösterir. Eğer grup üyesi kartın ön yüzündeki soruya doğru cevabı verebilirse karta sahip olur. Oyun sonunda en çok kart toplayan kartın sahibi olur. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak kalın A4 kağıdına basılarak kesilmelidir.

fad sdfsd

cebirsel ifadeler OYUN

Reklamlar

İşlem Karala Oyunu (Tam Sayılar)

Bu etkinlik kâğıt kalem etkinliğidir. “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer”, “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar” ve “Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda amaç kareler içerisinde yazılı sayılardan ve matematiksel sembollerden yola çıkarak oyunda belirtilen sayıda karenin içini karalayıp işlemin sonucunun doğru olmasını sağlamaktır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

asdasd fdgdfg

işlem karala tam sayılar çözümler işlem karala_tam sayılar

Futoşiki Oyunu (Tam Sayılar)

Bu etkinlik kâğıt kalem etkinliğidir. Çeşitli matris boyutlarında (4X4, 5X5) hazırlanabilen bu oyun, “Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir” ve “tam sayıları karşılaştırır ve sıralar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda amaç kareler içerisinde yazılı negatif ya da pozitif sayılardan ve kareler arasındaki büyüktür (>) küçüktür (<) işaretlerinden yola çıkarak boş olan karelerdeki sayıları tahmin etmektir. Sudoku oyununa benzer olan bu oyunda belli aralıktaki sayılar (örn: 1-4) satır ya da sütunlarda yalnızca bir kez kullanılmalıdır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

asdsad fdgdfg

Futoşiki Oyunu

Futoşiki Oyunu cevaplar 

Birim Küpler (prizmanın hacmi)

Bu etkinlikte, daha önceden satın alınan geçmeli birim küpler kullanılmıştır. Etkinlik, “dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar; verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar”, “Verilen bir hacme sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur; hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar” ve “Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte öğrencilerden 3 boyutlu çizimlerdeki şekilleri birim küplerle oluşturarak hacmini hesaplamaları istenir. Etkinlik sonunda en çabuk ve doğru sonuca ulaşan grup en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

dfgfd fdgdfg

BİRİM KÜPLER ETKİNLİĞİ

Zamir Avı Oyunu (Zamirler)

Kelime avı oyunu diyagram içerisinde gizlenmiş kelimeleri bulma esasına dayalı bir zekâ oyunudur. Bu oyun “zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır.” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlikte 1 adet diyagram hazırlanmıştır. Bu diyagramda zamirler gizlenmiştir. Gizlenen zamirler diyagramın altında verilmiştir. Öğrencilerden istenen altta verilen zamirlerden hangisinin diyagramda olmadığını bulmalarıdır. Etkinlik bireysel olarak uygulanır. Oyun sonunda diyagramda bulunmayan zamiri bulan ilk öğrenci en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

fdsfs sdfsf

zamirler Kelime Avı Oyunu

zamirler Avı Oyunu cevaplar

Yapboz Oyunu (İsim ve Sıfat Tamlamaları)

Yapboz, parçalardan oluşan bir resim veya fotoğrafın birleştirilmeye çalışıldığı görsel algıya dayanan bir oyundur (wikipedia). “İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” ve “Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” kazanımının sağlanmasında kullanılabileceği düşünülerek isim ve sıfat tamlamaları konusuna uyarlanmıştır. Etkinlik için önce yapboz setleri satın alınmalıdır. 3 tür olarak tasarlanan yapboz oyunlarından biri belirtili isim tamlaması, biri belirtisiz isim tamlaması, diğeri ise sıfat tamlamalarına yönelik oluşturulur. Her bir tamlama türü için hazırlanan yapboz oyununda herbir yapboz parçasının altına tamlamanın “tamlayanı” yazılır, yapboz parçasının yapboz tahtasında gelmesi gereken yere de tamlamanın “tamlananı” yazılır. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte gruplardan yapbozu öncelikle yapboz parçasında yazan tamlayandan yola çıkarak oluşturmaları istenir. Eğer parçaları kullanarak tamlama oluşturamıyorsa yapbozun resminden yola çıkarak tamlama oluşturmaları istenir. Yapbozu ilk tamamlayan grup en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Tamlamaların listesini aşağdıdaki linkten indirebilirsiniz.

fdgf sdfsd

İsim Sıfat Tamlamaları Yapboz Oyunu

Yapboz Oyunu (Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler)

Yapboz, parçalardan oluşan bir resim veya fotoğrafın birleştirilmeye çalışıldığı görsel algıya dayanan bir oyundur (wikipedia). “kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini fark eder” kazanımının sağlanmasında kullanılabileceği düşünülerek eş ve zıt anlamlı kelimeler konusuna uyarlanmıştır. Etkinlik için önce yapboz setleri satın alınmalıdır. 2 tür olarak tasarlanan yapboz oyunlarından biri eş anlamlı kelimeler diğeri ise zıt anlamlı kelimelere yönelik oluşturulmalıdır. Eş anlamlı kelimeler için olan yapboz oyununda herbir yapboz parçasının altına bir kelime yazılır, yapboz parçasının yapboz tahtasında gelmesi gereken yere de bu kelimenin eş anlamlısı yazılır. Zıt anlamlı kelimeler için olan yapboz oyununda herbir yapboz parçasının altına bir kelime yazılır, yapboz parçasının yapboz tahtasında gelmesi gereken yere de bu kelimenin zıt anlamlısı yazılır. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte gruplardan yapbozu öncelikle kelimelerin eş anlamlılarından ya da zıt anlamlılarından yola çıkarak oluşturmaları istenir. Eğer kelimenin eş anlamlısını bilmiyorsa yapbozun resminden yola çıkarak kelimenin eş anlamlısını öğrenmesi istenir. Yapbozu ilk tamamlayan grup en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. aşağıda linki verilen pdf dosyasında eş zıt anlamlı kelimelerin listesini bulabilirsiniz.

adasdfsad fhhfdhg fsdfsdfs sdfsd

Eşanlamlı-zıt anlamlı kelimeler